Privacy

Privacybeleid Company Telecom

1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van klanten van Company Telecom is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in het kader van de wet AVG onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming
De voorwaarden van deze disclaimer en privacy policy zijn van toepassing op de website www.Company Telecom.nl en alle aangeboden diensten van Company Telecom.
Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

3) Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer u Company Telecom mailt voor informatie of aanvraag van een traject, zal worden gevraagd om gegevens door te geven.
Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van haar opdrachten, welke met uiterste zorg en geheimhouding zal worden bewaard en verwerkt.
Klant ondertekent een machtiging welke wordt meegestuurd naar eventuele derde ten behoeve voor het delen van informatie voor het goed afronden van de opdracht.

Er worden alleen gegevens verwerkt die door uzelf aan Company Telecom worden verstrekt.
Dit kan onder andere zijn:
– voorletters en achternaam
– e-mail adres
– telefoonnummer
– bedrijfsnaam (evt. website)
– straat en huisnummer
– postcode en woonplaats
– IP-adres

4) Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
Company Telecom verzameld deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken we voor het versturen van mail.
– telefoonnummer wordt gebruikt om te bellen voor een nadere kennismaking of toelichting op je   vragen.

5) Bewaren en termijn
Company Telecom bewaart klantgegevens zowel schriftelijk als digitaal in een klantdossier tot twee jaar na einde opdracht. Deze klantgegevens zijn alleen toegankelijk voor Company Telecom. Daarna worden alle schriftelijke stukken vernietigd en opgeslagen informatie op pc verwijderd.
Uw e-mailadres wordt verwijderd indien we niet tot een samenwerkingstraject overgaan.

Beveiligen:
De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem die lopen via de servers van Antagonist welke in Nederland staan.
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

6) Privacy bescherming klant
De gegevens en informatie die aan Company Telecom zijn verstrekt, zal Company Telecom zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
Company Telecom mag de persoonsgegevens uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Company Telecom mag summier gegevens aan derde verstrekken. Denk dan aan bijvoorbeeld de  voortgang van het traject. Hierbij wordt de privacy in acht genomen.
Opdrachtgever is zich hiervan bewust en zal dit ook moeten waarborgen.
Company Telecom zal alle betrokken partijen attenderen op deze Privacy Policy.Het is Company Telecom niet toegestaan om de persoonsgegevens uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Company Telecom gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Company Telecom zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Company Telecom niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

7) Rechten klant
Klanten van Company Telecom hebben te allen tijden recht op inzage in zijn/haar dossier.
Op dringend verzoek van klant kunnen we de gegevens in overleg eerder vernietigen.
Voor beide vernoemde dient klant zelf een schriftelijk verzoek in te dienen.
Ten overvloede wijzen we erop dat in dit geval geen bezwaar of schadeloosstelling op onze dienst kan worden aangetekend, omdat wij geen tegenbewijs kunnen leveren.

8) Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen in Nederland hebben recht op toegang tot de website.
Een websitebezoeker mag slechts via één digitaal apparaat de website bezoeken en/of deelnemen aan de website.

9) Het is de websitebezoeker verboden om de website:
– geautomatiseerd te bezoeken;
– te hacken en botnetwerken te gebruiken;
– inhoud van de Website en onderdelen van de Website op andere websites te plaatsen.

10) Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Company Telecom zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan Company Telecom niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Company Telecom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.
In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11) Auteursrechten
Company Telecom behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

12) Privacy & cookies
Company Telecom behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.
De informatie die Company Telecom verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
Company Telecom heeft op Google Analytics de demografische en interesse rapporten ingeschakeld. Company Telecom gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:
– het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
– het segmenteren van de websitebezoekers met als doel de verschillen tussen websitebezoekers die  conversie genereren en de websitebezoekers die geen conversie genereren in kaart te brengen;
– het verfijnen en optimaliseren van de strategieën voor eventuele advertentiecampagnes.

Uitschakelen en verwijderen:
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
  • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

13) Toepasselijk recht en geschillen
Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14) Wijzigen en verwijderen
U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

15) Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.